Lệnh cấm dành cho các vụ trục xuất người thuê nhà

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, Thị trưởng Breed đã ban hành Lệnh việc Chủ nhà landlord không được thu hồi nhà của người thuê trừ khi  người thuê có hành vi bạo lực, đe dọa bạo lực, hoặc các vấn đề sức khỏe và an toàn. Lệnh cấm này sẽ có giá trị trong 60 ngày sau khi Lệnh trú ẩn tại chỗ của Thị trưởng kết thúc. Lệnh trú ẩn tại chỗ được ban hành và kết thúc vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, nghĩa là lệnh cấm trục xuất sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 6 năm 2020, trừ khi Thị trưởng gia hạn thêm ngày kết thúc của Lệnh trú ẩn tại chỗ.

Lệnh cấm trục xuất khỏi nhà do không thanh toán tiền thuê nhà

Lệnh cấm trục xuất ban hành ngày 23 tháng 3  March 23 Order thay thế cho lệnh đã ban hành của Thị trưởng trước đó (ngày 13 tháng 3 năm 2020) để mở rộng nội dung quy định, giúp người thuê có cơ hội khắc phục việc trả nợ do tài chính khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hướng dẫn thực hiện lệnh cấm trục xuất người thuê nhà

Xem hướng dẫn chi tiết tại guidance on the moratoriums dành cho người thuê và người cho thuê. Lệnh cấm trục xuất này do Đơn vị Phát triển Cộng Đồng và Nhà Ở (MOHCD) thuộc Văn phòng Thị trưởng phát hành.  

Moratorias temporales de los desalojos de inquilinos residenciales / Instrucciones para los inquilinos y dueños de propiedad.

Actualizado el 27 de marzo, 2020

https://bit.ly/342chdK

暫停對住戶實行驅逐 / 租戶及業主指引

更新日期:2020 年 3 月 27 日

https://bit.ly/2ypFROP

Pansamantalang Pagpapatigil sa mga Pagpapaalis sa Tirahan / (Temporary Moratoriums on Residential Evictions) / Gabay para sa mga Tenant (Umuupa) at Landlord (Nagpapaupa)

Binago Marso 27, 2020

https://bit.ly/3bMjUYN

Estamos en el proceso de traducir información acerca the Corona virus. Por favor mantenerse al tanto: https://lptlc.org/covid • Chúng tôi đang cố gắng để dịch mọi thứ. Hãy tiếp tục theo dõi: https://lptlc.org/covidhttps://lptlc.org/covid نحن نعمل على ترجمة الأشياء. من فضلك استمر في المشاهدة • 我們正在努力翻譯此信息。請稍後再回來查看 https://lptlc.org/covid