Ang huling araw upang mag-aply sa CA COVID-19 Rent Relief Program ay 3/31/22! Mangyaring tingnan ang mga lumilipad sa ibaba ng pahinang ito. Maaari mo ring i-download ang PDF version dito:

Tagalog: bit.ly/3tTyMyZ