Bài đăng này truyền tải thông tin từ Công bố bổ sung thứ tư của Thị trưởng về tình trạng khẩn cấp tại địa phương và sự quan tâm đến các vụ trục xuất về kinh doanh thương mại. Nếu quý vị là chủ một Cơ sở buôn bán nhỏ và đang phải đối mặt với việc trục xuất, quý vị nên liên hệ với chúng tôi tại kevin@lptlc.org.

Chúng tôi đã in đậm những đoạn viết có thể được mọi người quan tâm, nhưng nội dung bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị pháp lý.

Lệnh cấm trục xuất về việc không trả tiền thuê mặt bằng của những người thuê để buôn bán do bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19 có nội dung như sau:

(a) Lệnh này chỉ áp dụng cho những người buôn bán đã đăng ký kinh doanh tại San Francisco theo Điều 12 của Bộ luật Quy định về Thuế và Kinh doanh, và có tổng hóa đơn mua hàng hóa khắp nơi khai thuế năm 2019 theo Điều 12-A-1 theo Luật Thuế và Kinh doanh, bằng hoặc dưới 25 triệu đô la. Số liệu này sẽ được tính theo tỷ lệ  trong trường hợp các Cơ sở buôn bán không hoạt động cho cả năm tính thuế 2019.

(b) Khi tới hạn thanh toán nhưng người buôn bán không có khả năng trả tiền thuê mặt bằng vào hoặc sau ngày 17/03/2020 thì Chủ cho thuê mặt bằng không được lấy lại mặt bằng do người thuê không trả tiền hay trả trễ, nếu không gửi trước cho người thuê thông báo bằng văn bản về vi phạm tiền thuê và cho họ cơ hội để khắc phục vi phạm thì người cho thuê phải chấp hành  quy định trong mục (c).

(c) Mục này quy định Chủ nhà phải gửi Thông báo vi phạm bằng văn bản theo mục (b) cho người thuê mặt bằng và cho họ thời gian ít nhất một tháng để khắc phục kể từ ngày người thuê nhận được thông báo, nhưng chủ nhà được khuyến khích cho người thuê thời gian khắc phục dài hơn. Khi nhận được thông báo, người thuê sẽ có đủ thời gian hoặc là (1) trả tiền thuê nhà, hoặc (2) cung cấp giấy tờ chứng từ cho chủ nhà biết là người thuê không có khả năng trả tiền thuê nhà do tài chính khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID -19. Để hiểu rõ hơn nội dung của Lệnh này thì thuật ngữ “khó khăn tài chính” nghĩa là thu nhập của người buôn bán bị giảm đáng kể do bệnh tật hoặc bị gián đoạn buôn bán như giảm giờ mở cửa bán hoặc người mua ít lại hoặc đóng cửa tạm thời, kể cả tạm thời đóng cửa để chấp hành Lệnh trú ẩn tại chỗ hoặc các lệnh khác của Lãnh đạo Y tế. Khó khăn tài chính cũng được xem là có “liên quan đến dịch Covid 19” nếu do đại dịch COVID-19 gây nên, hoặc do chấp hành chỉ thị của chính quyền địa phương, của tiểu bang hoặc liên bang đối với dịch COVID-19.

(d) Nếu người thuê cung cấp chứng từ cho chủ nhà về việc người thuê không có khả năng trả tiền thuê mặt bằng do khó khăn tài chính liên quan đến dịch COVID-19, thì thời gian trả nợ sẽ được gia hạn thêm một tháng để người cho thuê và người thuê có thể bàn bạc kế hoạch trả nợ một cách thiện chí. Nếu người cho thuê và người thuê không thống nhất được kế hoạch trả nợ thì đến mốc hết hạn một tháng tiếp theo, vào ngày hoặc trước ngày hết hạn, người thuê (1) hoặc thanh toán nợ, hoặc (2) cung cấp chứng từ bổ sung việc liên tục không thể trả nợ do khó khăn tài chính liên quan đến dịch COVID-19, trong trường hợp đó, thời gian nợ sẽ được kéo dài thêm một tháng nữa. Sau đó, người thuê có trách nhiệm cung cấp tiếp chứng từ không có khả năng thanh toán và sẽ được gia hạn nợ mỗi tháng, nhưng cũng không thể cấm người cho thuê trục xuất nếu thời gian nợ quá sáu tháng tính từ ngày hết hạn đầu tiên. Nếu người thuê vẫn chưa trả hết nợ vào cuối thời gian gia hạn sau cùng, thì người cho thuê có thể tiến hành trục xuất do người thuê không thanh toán nợ.

(e) Không có điều nào quy định trong lệnh cấm trục xuất này có thể giúp giải tỏa nghĩa vụ thanh toán tiền của người thuê hoặc đề nghị người cho thuê điều chỉnh nợ đến hạn phải thanh toán bằng bất cứ hình thức nào khác hơn là trục xuất do không thanh toán nợ.

(f) Lệnh cấm trục xuất  này có giá trị trong 30 ngày, cho đến khi tình trạng khẩn cấp tại địa phương được công bố chấm dứt, hoặc nếu có thêm Lệnh mới từ Thị trưởng, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước. Các yêu cầu về thời gian khắc phục nợ của các mục (c) và (d) sẽ hết giá trị khi lệnh trục xuất hết hạn hoặc chấm dứt lệnh trục xuất đối với những khoản chưa thanh toán xảy ra trước khi lệnh trục xuất hết hạn hoặc chấm dứt. Thị trưởng có thể gia hạn Lệnh này thêm 30 ngày nữa nếu điều kiện khẩn cấp tại thời điểm đó cho phép được gia hạn. Thị trưởng sẽ có thông báo gia hạn thông qua Lệnh thi hành được đăng trên trang web của Thị trưởng và gửi cho Thư ký của Ban kiểm soát.

(g) Văn phòng Phát triển Kinh tế và Lao động (gọi tắt là OEWD) được ủy quyền để thông qua các quy định, xây dựng và ban hành các hướng dẫn phù hợp với Lệnh này, bao gồm các biểu mẫu, chứng từ chứng minh khó khăn về tài chính liên quan đến dịch COVID- 19. OEWD cũng sẽ có thẩm quyền cho người cho thuê không áp dụng lệnh này nếu họ chứng minh được việc không thể trục xuất sẽ gây cho họ khó khăn đáng kể về tài chính (ví dụ như vỡ nợ hoặc họ phải thi hành nghĩa vụ tương tự khác)